Kategorie

Informace

Výrobci

Slevy

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod FantasyMece.cz.

Provozovatel obchodu a kontakty: Jaroslav Burda, Syrov 19, 39601 Humpolec. Tel.: 728 167 874, email: info(AT)fantasymece.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy mezi provozovatelem obchodu Fantasy Meče (dále jen prodávající) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen kupující).

Obchodní podmínky platí od 1.3.2017, v případě aktualizace podmínek platí verze z doby nákupu.

2. Kupní smlouva

2.1. Internetový obchod Fantasy Meče obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji s uvedenými cenami včetně DPH. Objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Uvede způsob úhrady kupní ceny zboží a požadovaný způsob doručení (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky je možné zkontrolovat a měnit vložené údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.
Objednat zboží lze i emailem nebo po telefonu. Kupující musí dodat kompletní adresu včetně tel. čísla a jasnou identifikaci kupovaného produktu/ů. Nejlépe je udat i prouktová čísla, aby nedošlo k záměně.

2.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu kupujícího i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.fantasymece.cz a souhlasí s nimi.

2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky e-mailem či telefonicky. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3. Doprava a platby

3.1. K zasílání zboží je využívána Česká pošta a GLS. Zasíláme po ČR a do SR.
V případě dražších produktů je možné dohodnout dopravu naším autem nebo osobní odběr.

3.2. Cena dopravy činí 189 Kč pro ČR a 499 Kč pro SR.
Kupující hradí zboží platbou převodem. Daňový doklad (faktura) bude přiložen ke zboží.
Cena zboží musí být uhrazena do týdne od objednávky.
Zboží je odesláno dle dodací lhůty uvedené na té které kartě zboží nebo dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

3.3. Zakázková výroba: u produktů vyráběných na zakázku (zejména katany thaitsuki, Skyjiro, IMA zbroj a další sestavy kompletní zbroje ale i další) se hradí polovina ceny platbou převodem předem. Druhá polovina ceny je vyinkasována při dodání. Zrušení zakázkové produkce je subjektem storno poplatku 20% z ceny produktu.

3.4. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, zejména neporušenost obalu. Při pochybnostech je toto nutné oznámit přepravci. Převzetím zásilky a podpisem kupující potvrzuje, že je obal neporušený.

4. Nevyzvednuté zásilky

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží bude přepravcem vráceno zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhradu vynaložených nákladů. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen zaplatit objednávku předem na účet a uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Záměrným uvedením nesprávných údajů do objednávky se kupující dopouští podvodu a takovým jednáním působí prodejci škodu. Toto může být kvalifikováno jako podvod. Takové jednání bude oznámeno příslušným státním orgánům a ztráta prodávajícího bude vymáhána.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo v případě kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat písemně na adresu sídla a provozovny prodávajícího nebo emailem či vyplněním kontaktního formuláře eshopu.
Odstoupení od kupní smlouvy stačí napsat volnou formou.

5.2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze a audio nebo video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Kupující dále souhlasí s tím, že uhradí poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.

5.3. Aby mohl proces odstoupení od smlouvy začít, musí kupující zásilku převzít. Nevyzvednutí zásilky není možné brát jako odstoupení od smlouvy.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupující zboží prodávajícímu na své náklady do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy na adresu provozovny: Jaroslav Burda, Syrov 19, 39601 Humpolec, tel.: 728 167 874, email: info(AT)fantasymece.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí peníze kupujícímu na účet nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Záruka  a odpovědnost za vady

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, dále jen „rozpor s kupní smlouvou“, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.

6.3. Vadné nebo nesprávné zboží zašle kupující na adresu prodávajícího: Jaroslav Burda, Syrov 19, 39601 Humpolec, tel.: 728 167 874, email: info(AT)fantasymece.cz. Náklady na vyřízení reklamace nese prodávající. V případě, že nebude možné reklamované zboží vyměnit, vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti dnů peníze včetně nákladů na zaslání reklamovaného zboží. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, takovouto zásilku nelze převzít. Výměna velikostí znoží na objednávku ze zahraničí není možná.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, dále společně vše jen jako „osobní údaje".

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě subjektů dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

7.3. Cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

8. Bezpečnost a odpovědnost za škody

Kupující potvrzuje, že rozumí, že produkty jako meče, šavle a všechny ostatní zbraně jakož i jejich čistě dekorativní a nefunkční verze přináší riziko zranění či dalších škod.
Kupující potvrzuje, že je v době nákupu těchto produktů plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům jako je uzavírání smluv.
Kupující potvrzuje, že nakupuje a bude používat výše uvedené produkty na vlastní riziko a v případě zranění, smrti nebo způsobené škody nese plnou odpovědnost a nebude vymáhat náhradu jakékoliv škody na provozovateli obchodu FantasyMece.cz, po výrobcích, dodavatelích obchodu a dalších partnerech.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. V případě, že dojde ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím, může kupující – spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: české puncovní značky.

Puncovní značky

Aktualizace: 8.3.2021